Rada Polityki Pieniężnej

Czym jest Rada Polityki Pieniężnej? Jej skrót brzmi RPP. Jest to organ, który podejmuje najważniejsze decyzje Narodowego Banku Polskiego. Jej głównym zadaniem jest uchwalanie założeń, realizacja pełnej polityki pieniężnej państwa oraz dbałość o jej prawidłowy przebieg.

Rada Polityki Pieniężnej ustala najważniejsze kwestie bankowe, między innymi wysokość stóp procentowych, co ma ogromny wpływ na lokaty bankowe, na które się coraz częściej decydujemy. Określa ona równshutterstock_146921186ież zasady funkcjonowania otwartego rynku oraz tryb i zasady funkcjonujące podczas naliczania rezerwy obowiązkowej. Rada polityki Pieniężnej dokonuje zatwierdzenia finansowego planu centralnego banku, a także przygotowuje sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą bardzo ważne osobistości: prezes Narodowego Banku Polskiego, który jest jednocześnie jej przewodniczącym, a także dziewięciu członków, których za każdym razem powołuje prezydent, Senat i Sejm. Swoja funkcję pełnią przez sześć lat.

Kompetencje Rady Polityki Pieniężnej

Najważniejszym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest dbałość o stabilizacje polskiego złotego. Powinni oni przede wszystkim zapewnić niską, stabilną inflację. Powinna być ona jak najbardziej zbliżona do 2, 5%, przy czym dopuszcza się odchylenia o jeden punkt procentowy. Sytuacja ta ma zasadnicze znaczenie podczas zakładania w bankach tak zwanych lokat bankowych, które zapewniają nam często dodatkowy dochód roczny. Rada Polityki Pieniężnej ma swoich kompetencje dbałość o wzrost gospodarczy, jednak pod warunkiem, ze nie wchodzi on w konflikt z celem inflacyjnym. Swoja coroczną działalność rozpoczynają od założeń polityki pieniężnej, po czym są one przedstawiane w Sejmie w tym samym momencie, w którym Rada Ministrów projektuje ustawę budżetową. Po zakończeniu roku budżetowego Rada Polityki Pieniężnej powinna złożyć w Sejmie sprawozdanie z wykonania założeń, jakie spisała w polityce pieniężnej. Na to sprawozdanie otrzymują okres 5 miesięcy licząc od początku pierwszego dnia nowego roku. Oprócz tego ustalają oni wysokości stóp procentowych. Powinni oni ustalać stopy rezerwy obowiązkowej dla banków oraz określać ich zasady. Ustalają oni również górną granicę zobowiązać, które wynikają z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w bankowych i finansowych instytucjach zagranicznych. Zatwierdzają oni plan finansowy Narodowego Banku Polskiego oraz przyjmują sprawozdanie z jego realizacji. Jednym z najważniejszych zadań jest ustalanie zasad operacji otwartego rynku.

Więcej informacji dostępne na stronie oszczednoscionline.pl.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (z 0 głosów)